Sunday, 29 April 2012

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) BAHASA INGGERIS TAHUN 1.

Subject : Bahasa Inggeris
Class : 1 Bestari
Date : 3 rd. April 2012
Time : 8.10 – 9.10 a.m
No. of pupils : 35
Focus : Listening and speaking
Theme : Word Of Self, Family And Friends
Topic : Look At Me 

Learning standard : 1.1.3 – able to listen to, say aloud or sing songs with guidance.
                              1.1.4 – able to talk about a stimulus with guidance.
 Learning objective (s) : By the end of the lesson, pupils should be able to :-
                                  - identify and name parts of the body.
                                  - label parts of the body
                                  - sing song with actions.

Teaching aids : chart, word cards, task sheets, worksheets

EMK : Creativity
Friday, 16 March 2012

PAUTAN UNTUK MENDAPATKAN SUKATAN PELAJARAN KBSR
DAN DOKUMEN STANDARD UNTUK KSSR


LINUS @ NKRA


PENGENALAN LINUS.
Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA)
telah menyasarkan bahawa semua murid berkeupayaan
untuk menguasai aras literasi dan numerasi kecuali
murid berkeperluan khas selepas tiga tahun mengikuti
pendidikan rendah sebelum berakhir tahun 2012
Program Literasi dan Numerasi (LINUS) diwujudkan
untuk menangani masalah murid yang berkeupayaan
tetapi masih belum menguasai literasi dan numerasi.

Prinsip-prinsip Pengajaran
1. Ansur maju
2. Didik hibur
3. Pengulangan kosa kata
4. Latihan dari mudah ke susah
5. Latihan interaktif
6. Belajar sambil bermain.

Literasi
Definisi asas literasi adalah kebolehan untuk membaca,
menulis dan memahami perkataan, ayat tunggal dan ayat
majmuk yang mudah (dengan menggunakan kata hubung
“dan “ serta mengaplikasi pengetahuan tersebut dalam
pembelajaran serta komunikasi harian

Matlamat
Matlamat program ini adalah untuk memastikan semua
murid Tahap 1 sekolah rendah berkeupayaan untuk
menguasai asas literasi kecuali murid berkeperluan khas
selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah.

Numerasi
Definisi Numerasi adalah Kebolehan untuk melakukan operasi asas
matematik dan memahami idea matematik yang mudah serta
mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam
kehidupan harian.

operasi asas matematik digubal khusus bagi
menangani masalah yang dihadapi murid dalam menguasai kemahiran
asas mengira serta memahami idea matematik yang mudah dan
mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik dalam
kehidupan harian.

MATLAMAT NUMERASI
Semua murid berkeupayaan untuk menguasai asas numerasi
kecuali murid berkeperluan khas selepas tiga tahun mengikuti
pendidikan sekolah rendah menjelang 2012.

Strategi perlaksanaan di sekolah
Program LINUS ini wajib dilaksanakan di semua SK, SJKC, SJKT dan SABK.
Terdapat 3 peringkat saringan bagi setiap tahun:

1.Saringan 1 (Mac)
2.Saringan 2 (Jun)
3.Saringan 3 (September)

Semua murid Tahun 1 akan menduduki ujian LINUS Saringan 1
untuk menilai tahap penguasaan kemahiran asas mereka pada
 awal tahun setiap tahun.
Dikendalikan oleh guru BM/Matematik/Pemulihan.
Instrumen dibina dalam dwi bahasa iaitu BM-BI, BC-BI, BT-BI.Maklumat umum KSSR.

- Bermula tahun 2011, semua sekolah akan menggunakan satu kurikulum baru yang dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR).
- Kurikulum ini akan dijalankan secara berperingkat di seluruh Malaysia bermula tahun 1 2011.
- Kurikulum ini selaras dengan perkembangan dan permintaan semasa yang menuntut modal insan yang lebih berkualiti sejajar dengan zaman yang serba maju dan canggih kini.
- KSSR membahagikan mata pelajaran kepada tiga modul iaitu Modul Asas Teras, Modul Asas Tema dan Modul Asas Elektif.
- Tahap satu sekolah rendah (tahun 1 hingga 3) akan tertumpu kepada penguasaan 4M (membaca, menulis, mengira dan menaakul ) serta kemahiran asas teknologi komunikasi dan maklumat (ICT), perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sikap dan nilai.


Apa bezanya antara KBSR dengan KSSR ?
Kementerian Pelajaran Malaysia melalui inisiatif setiap 5 tahun semakan, maka KSSR dihasilkan dari penambahbaikan KBSR. Inilah perbezaan antara kedua-duanya.

A. Asas Reka Bentuk Kurikulum

KBSR : Berasaskan 3 Bidang
i. Komunikasi
2. Manusia dan Alam Sekeliling
3. Perkembangan Diri Individu

KSSR : Berasaskan 6 Tunjang
1. Komunikasi
2. Kerohanian, Sikap dan Nilai
3. Kemanusiaan
4. Perkembangan fizikal dan estetika
5. Sains dan Teknologi
6. Keterampilan Diri

B. Bahan Kurikulum

KBSR : Suktan Pelajaran
KSSR : Dokumen Standard Kurikulum


C. Jenis Reka Bentuk Kurikulum

KBSR : Linear
KSSR : Modular

D. Organisasi Kurikulum

KBSR :
Tahap 1 ( Tahun 1,2 dan 3): Mata Pelajaran Teras, Wajib dan Tambahan
Tahap 11 ( Tahun 4,5 dan 6): Mata Pelajaran Teras, Wajib dan Tambahan

KSSR :
Tahap 1 ( Tahun 1,2 dan 3) : Modul Teras Asas, Modul Teras Tema dan Modul Elektif
Tahap 11 ( Tahun 4,5 dan 6) : Mata Pelajaran Teras dan Elektif

E. Elemen
KBSR : Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif
KSSR : Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan dan Teknologi Makluma & Komunikasi (TMK) secara eksplisit

F. Fokus
KBSR : 3 M ( Menulis, Membaca dan Mengira )
KSSR : 4 M ( Menulis, Membaca, Mengira dan Menaakul-
membuat         pertimbangan dan  penilaian dgn menggunakan akal atau logik )